Quy trình ISO 9001-2018

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH

Quyết định ban hành áp dụng hệ thống tài liệu ISO 9001-2015
1. Lãnh đạo

TT Tên Quy trình Quy trình Biểu mẫu
1 Kiểm soát hoạt động đào tạo không phù hợp Xem quy trình Biểu mẫu 01 Biểu mẫu 02
2 Đánh giá chất lượng nội bộ Xem quy trình Biểu mẫu
3 Khắc phục, phòng ngừa sự không phù hợp Xem quy trình Biểu mẫu 01 Biểu mẫu 02
4 Họp xem xét của Ban Giám hiệu trường Xem quy trình Biểu mẫu 01 Biểu mẫu 02 Biểu mẫu 03

2. Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng

TT Tên Quy trình Quy trình Biểu mẫu
1 Tổ chức thi học kỳ Xem quy trình Biểu mẫu
2 Nhận xét giảng viên của học sinh sinh viên Xem quy trình Biểu mẫu
3 Thực hiện công tác thanh tra giáo dục Xem quy trình Biểu mẫu
4 Biên soạn giáo trình nội bộ Xem quy trình Biểu mẫu
5 Quản lý nghiên cứu khoa học Xem quy trình Biểu mẫu
6 Tổ chức hội nghị, hội thảo Xem quy trình

Biểu mẫu 01

Biểu mẫu 02

Biểu mẫu 03

Biểu mẫu 04

7 Chuẩn đầu ra Xem quy trình

Biểu mẫu

8 Xếp lịch phòng thi lý thuyết Xem quy trình

Biểu mẫu

9 Sổ tay chất lượng Xem quy trình

Phụ lục 01

Phụ lục 02

Phụ lục 03

Phụ lục 04

Phụ lục 04

3. Phòng Tổ chức hành chính

TT Tên Quy trình Quy trình Biểu mẫu
1 Xử lý công văn đến và công văn đi Xem quy trình

Biểu mẫu

2 Quản lý hồ sơ, dữ liệu lưu trữ Xem quy trình

Biểu mẫu

3 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức Xem quy trình

Biểu mẫu 01

Biểu mẫu 02

Biểu mẫu 03

4 Xét thi đua, khen thưởng Xem quy trình

Biểu mẫu 01

Biểu mẫu 02, 03

Biểu mẫu 04, 05

Biểu mẫu 06, 07

Biểu mẫu 08, 09, 10

5 Tuyển dụng viên chức Xem quy trình

Biểu mẫu

6 Xét nâng bậc lương Xem quy trình

Biểu mẫu

4. Phòng Đào tạo

TT Tên Quy trình Quy trình Biểu mẫu
1 Mở ngành đào tạo Xem quy trình

Biểu mẫu

2 Tuyển sinh Xem quy trình

Biểu mẫu

3 Xây dựng tiến độ đào tạo Xem quy trình

Biểu mẫu

4 Xếp thời khóa biểu Xem quy trình

Biểu mẫu 01

Biểu mẫu 02

5 Quản lý điểm Xem quy trình

Biểu mẫu

6 Xét điều kiện học tiếp, thi tốt nghiệp, tốt nghiệp Xem quy trình

Biểu mẫu

7 Tính khối lượng giờ dạy cho giáo viên Xem quy trình

Biểu mẫu

Biểu mẫu

Biểu mẫu

8 In và cấp phát bằng Xem quy trình

Biểu mẫu

9 Công tác đào tạo ngắn hạn Xem quy trình

Biểu mẫu

5. Phòng Công tác học sinh sinh viên

TT Tên Quy trình Quy trình Biểu mẫu
1 Tiếp nhận và quản lý hồ sơ HSSV Xem quy trình

Biểu mẫu

2 Xử lý, kỷ luật HSSV Xem quy trình

Biểu mẫu

3 Xét khen thưởng HSSV Xem quy trình

Biểu mẫu

4 Cấp giấy xác nhận cho HSSV Xem quy trình

Biểu mẫu

5 Quản lý HSSV ở ký túc xá Xem quy trình

Biểu mẫu

6 Miễn, giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập cho HSSV Xem quy trình

Biểu mẫu

6. Phòng Tài chính - Kế toán

TT Tên Quy trình Quy trình Biểu mẫu
1 Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Xem quy trình

Biểu mẫu

Phụ lục

2 Quản lý thu học phí và thực hiện chế độ đối với đối tượng hưởng chế độ chính sách Xem quy trình

Biểu mẫu 01

Biểu mẫu 02

Biểu mẫu 03

Biểu mẫu 04

3 Tạm ứng, thanh toán và thanh toán tạm ứng Xem quy trình

Biểu mẫu 01

Biểu mẫu 02

Biểu mẫu 03

Biểu mẫu 04

Biểu mẫu 05

Biểu mẫu 06

Biểu mẫu 07

Biểu mẫu 08

Biểu mẫu 09

Biểu mẫu 10

Biểu mẫu 11

4 Đăng ký, kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Xem quy trình

Biểu mẫu 01

Biểu mẫu 02

Biểu mẫu 03

Biểu mẫu 04

7. Phòng Xây dựng cơ bản

TT Tên Quy trình Quy trình Biểu mẫu
1 Cải tạo, sửa chữa thường xuyên các công trình nhà cửa, vật kiến trúc Xem quy trình

Biểu mẫu 01

Biểu mẫu 02

Biểu mẫu 03

Biểu mẫu 04

Biểu mẫu 05

Biểu mẫu 06

Biểu mẫu 07

Biểu mẫu 08

Biểu mẫu 09

Biểu mẫu 10

Biểu mẫu 11

Biểu mẫu 12

8. Phòng Quản trị vật tư

TT Tên Quy trình Quy trình Biểu mẫu
1 Mua vật tư trang thiết bị Xem quy trình

Biểu mẫu

2 Quản lý máy móc, thiết bị Xem quy trình
3 Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị Xem quy trình

Biểu mẫu

4 Quản lý công tác y tế Xem quy trình

Biểu mẫu

9. Các Khoa

TT Tên Quy trình Quy trình Biểu mẫu
1 Quản lý, sử dụng trang thiết bị thực tập Xem quy trình

Biểu mẫu

2 Soạn, chỉnh lý chương trình chi tiết học phần, môn học, mô đun Xem quy trình

Biểu mẫu

3 Phân công giảng viên giảng dạy học kỳ Xem quy trình
4 Xếp thời khóa biểu thực hành Xem quy trình

Biểu mẫu

5 Quản lý hoạt động giảng dạy và hồ sơ dạy học Xem quy trình

Biểu mẫu

6 Thực tập tốt nghiệp, thực tập sản xuất, thăm quan tốt nghiệp Xem quy trình

Biểu mẫu

10. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

TT Tên Quy trình Quy trình Biểu mẫu
1 Tuyển sinh lớp ngắn hạn Xem quy trình

Biểu mẫu 01

Biểu mẫu 02

Biểu mẫu 03

Biểu mẫu 04

2 Tổ chức, quản lý công tác đào tạo ngắn hạn Xem quy trình

Biểu mẫu 01

Biểu mẫu 02

Biểu mẫu 03

3 Tổ chức kiểm tra đánh giá cấp chứng chỉ Xem quy trình

Biểu mẫu 01

Biểu mẫu 02

Biểu mẫu 03

Biểu mẫu 04

Biểu mẫu 05

4 Công nhận kết quả cấp chứng chỉ ngoài trường Xem quy trình
5 Trả chứng chỉ và hồ sơ lưu trữ Xem quy trình

Biểu mẫu 01

Biểu mẫu 02

Biểu mẫu 03

Biểu mẫu 04

Biểu mẫu 05

Biểu mẫu 06

Biểu mẫu 07

11. Trung tâm thông tin thư viện

TT Tên Quy trình Quy trình Biểu mẫu
1 Bổ sung tài liệu Xem quy trình

Biểu mẫu

2 Quản lý ấn phẩm định kỳ Xem quy trình

Biểu mẫu

3 Lưu thông tài liệu Xem quy trình

Biểu mẫu

4 Đưa thông tin lên website Xem quy trình

Biểu mẫu

5 Xử lý sự cố mạng, máy tính Xem quy trình

Biểu mẫu


Messenger Zalo chat Hotline