THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CỦA THÍ SINH

1. THÔNG TIN THÍ SINH

Họ và tên thí sinh
Giới tính Nam Nữ
Ngày tháng năm sinh
Số CCCD/CMND
Địa chỉ liên hệ
Email
Số điện thoại
Học sinh trường
Năm tốt nghiệp
Xếp loại học lực
Xếp loại hạnh kiểm

2. THÔNG TIN XÉT TUYỂN

Đối tượng ưu tiên Không ưu tiên 01 02 03 04 05 06 07
Khu vực KV1 KV2-NT KV2 KV3

Nguyện vọng đăng ký

Trình độNgành/nghề

Thí sinh đăng nhập

Đăng ký xét tuyển cao đẳng
Trắc nghiệm chọn nghề
Messenger Zalo chat Hotline