Giới thiệu hội đồng trường


HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Hội đồng Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định, nhiệm kỳ 2018 – 2023, được thành lập theo Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương.

         Hội đồng trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

TS. Dương Tử Bình - Chủ tịch Hội đồng trường

 

STT Họ và tên Học hàm/Học vị Chức vụ Liên hệ
1 Dương Tử Bình Tiến sĩ Chủ tịch binhdtu@cnd.edu.vn
2 Nguyễn Duy Phấn Tiến sĩ Hiệu Trưởng ndphan@cnd.edu.vn
3 Nguyễn T. Hồng Minh Thạc sỹ Ủy viên nthminh@cnd.edu.vn
4 Nguyễn T. Thúy Nga Thạc sỹ Ủy viên nttnga@cnd.edu.vn
5 Bùi Tiến Dũng Thạc sỹ Ủy viên btdung@cnd.edu.vn
6 Doãn Minh Toàn Thạc sỹ Ủy viên dmtoan@cnd.edu.vn
7 Nguyễn T. Hồng Châm Thạc sĩ Ủy viên nthcham@cnd.edu.vn
8 Trần Thị Thúy Thạc sĩ Ủy viên ttthuy@cnd.edu.vn
9 Khuất Quang Tuấn Thạc sĩ Ủy viên Chuyên viên phòng Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực - Bộ Công Thương

Messenger Zalo chat Hotline